Kvalitet & Miljö

Miljöpolicy

 

Rör & Energiteknik AB utför leveranser och montage av rörtekniska installationer och pannreperationer. Vi arbetar enligt miljöledningssystem ISO 14001 och avser att minimera den miljöpåverkan vår verksamhet genererar både inom och utom företaget genom att låta ett aktivt och målmedvetet miljöarbete genomsyra hela vår verksamhet. Vi begränsar vår miljöpåverkan genom att planera våra processer så att koldioxidutsläpp och vår energiförbrukning minskar, samt genom att i första hand alltid välja miljömärkta produkter och energieffektiva arbetsredskap. Lagstiftning samt övriga gällande miljöregler är minimikrav som alltid skall uppfyllas. Där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt skall kraven överträffas.

 


 

Kvalitetspolicy

 

Rör & Energiteknik AB eftersträvar att kännetecknas av god kvalitet, lyhördhet och att sätta kunden i centrum. Vi arbetar med att leverera och montera rörtekniska installationer, pannor och pannreprationer. Allt arbete och material i alla våra uppdrag vi erhållit skall utföras så att minst den nivå och omfattning av åtagande som fastlagts i avtal, överenskommelser samt lagar och förordningar följs. Detta uppfylls genom ett aktivt och målmedvetet kvalitetsarbete enligt ISO 9001. Vår målsättning är att varje enskilt projekt, stort som litet skall tillgodose våra kunders behov. Våra kunder ska kunna lita på att varje projekt levereras i rätt tid, samt att arbetet vi utför håller uppnår kundkrav och kvalitet.

 


Arbetsmiljöpolicy

 

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för oss på Rör & Energiteknik AB. Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysisk och psykosocial sund arbetsplats där varje medarbetare trivs och har möjlighet att påverka och utvecklas i sitt arbete. Vi uppnår detta genom att intrigera hälsa och säkerhet i allt vi gör, samt genom att ha en ärlig och öppen attityd. En bra och trivsam arbetsmiljö är också en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara lönsamma och konkurrenskraftiga på marknaden. Vi ska präglas av ett gott ledarskap och god kompetens i alla befattningar. Vår ambition är att ständigt utveckla vårt arbetssätt och utbilda vår personal i arbetsmiljörelaterade frågor, detta kommer leda till att vi känner oss tryggare på arbetet och att vi tillsammans kommer kunna skapa en välmående och tillförlitlig arbetsplats. Vi undersöker regelbundet vår arbetsmiljö för att upptäcka brister samt vidta de åtgärder som krävs för att undvika olyckor och ohälsa. Arbetsmiljöarbetet på Rör & Energiteknik AB innebär ett personligt ansvarstagande för hälsa och säkerhet hos all personal och vi utgår från att arbeta i ett förebyggande syfte. Vi lägger stor vikt vid planering, uppföljning och ständiga förbättringar för att kunna följa gällande lagstiftningar, samt leva upp till de krav som ställs av kunder och intressenter. Vi följer kontinuerligt upp vårt företag för att säkerställa att vi uppfyller våra arbetsmiljömål och minimera de risker vårt arbete kan innebära. Uppföljning sker genom att mäta måluppfyllelse och följa upp nyckeltal.

 


Integritetspolicy

 


Den 25 maj 2018 började starkare regler att gälla för dataskydd. Detta innebär att medborgarna får mer kontroll över sina uppgifter. En och samma uppsättning gäller för hela EU, var du än finns. Syftet är att förhindra att människors integritet kränks genom behandling av personuppgifter.  Bygger på samma principer som PUL men mer formella krav och ansvar på dem som behandlar personuppgifter.

 


Insamling av information


Vi samlar bara in personuppgifterna som krävs för att kunna leverera tjänster och produkter, samt för att kunna fullfölja avtal. Personuppgifterna som skulle kunna behandlas kan vara: Förnamn och efternamn, företag, e-postadress, telefon och adress till arbete. Denna informationen samlas in i samband med offert/orderläggning. Vi delar aldrig ut uppgifterna till tredje part utan samtycke. Och lagrar inte uppgifterna längre än nödvändigt.

 

 

Informationssäkerhet


Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi ser till att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi utvecklar vår IT-miljö så att den skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstörning samt andra förutsättningar som kan resultera i en risk för din integritet. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.

 


Ansvar


Rör & Energiteknik är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

 

Frågor om dataskydd?

E-postadress: info@reteknik.se

Telefon: 0521-10410